Стручни органи школе

Руководиоци стручних већа разредне наставе и стручних већа за предметну наставу именовани су на период од годину дана, током школске 2022/23. године.

Координатори и чланови стручних актива именовани су на период од 4 школске године 

(од школске 2021/22. до школске 2024/25. године). 

Координатори и чланови тимова именовани су на период од 4 школске године

(од школске 2021/22. до школске 2024/25. године).