Школски календар

Настава и други облици образовно – васпитног рада у основној школи остварују се у току два полугодишта.

Прво полугодиште почиње у  четвртак, 01. 09. 2022. године, а завршава се у петак, 30. 12. 2022. године.

Друго полугодиште почиње у понедељак, 23. 01. 2023. године, а завршава се у  уторак, 06. 06. 2023. године за ученике осмог разреда, односно у уторак 20. 06. 2023. године за ученике од првог до седмог разреда.

Образовно – васпитни рад за ученике од првог до седмог разреда, остварује се у 36 петодневних радних седмица, односно 180 наставних  дана.

Образовно–васпитни рад за ученике осмог разреда остварује се у 34 петодневне наставне седмице, односно 170 наставних дана.

У оквиру 36, односно 34 петодневних наставних седмица школа је у обавези да годишњим планом рада равномерно распореди дане у седмици.

Сваки дан у седмици неопходно је да буде заступљен 36, односно 34 пута, изузев у случају када због угрожености безбедности и здравља ученика и запослених није могуће обезбедити да сваки дан у седмици буде заступљен утврђен број пута. 

У току школске године ученици имају зимски, пролећни и летњи распуст.

Зимски распуст реализоваће се од понедељка 02. 01. 2023. године до петка, 20. 01. 2023. године.

Пролећни распуст почиње у понедељак, 10. 04. 2023. године, а завршава се у уторак, 18. 04. 2023. године.

Летњи распуст, за ученике од првог до седмог разреда, почиње у среду, 21. 06. 2023. године, а завршава се у  четвртак, 31. 08. 2023. године. За ученике осмог разреда летњи распуст почиње по завршетку завршног испита, а завршава се у четвртак, 31. 08. 2023. године.

У школи се празнују државни и верски празници, у складу са Законом о државним и другим празницима у Републици Србији („Службени гласник РС”, бр. 43/01, 101/07 и 92/11). У школи се празнује радно Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату, Свети Сава – Дан духовности, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом светском рату, Дан победе и Видовдан – спомен на Косовску битку.

 

Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату празнује се 21. октобра 2022. године, Свети Сава 27. јануара 2023. године, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом светском рату 22. априла 2023. године, Дан победе 9. маја 2023. године и Видовдан ‒ спомен на Косовску битку 28. јуна 2023. године.

 

Свети Сава и Видовдан празнују се радно, без одржавања наставе, а Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом светском рату и Дан победе су наставни дани, изузев кад падају у недељу.

 

У школама се обележавају: 8. новембар 2022. године, као Дан просветних радника, 21. фебруар 2023. године, као Међународни дан матерњег језика и 10. април 2023. године, као дан сећања на Доситеја Обрадовића, великог српског просветитеља и првог српског министра просвете.

Годишњим планом рада школа ће утврдити излете, екскурзије, и време када ће надокнадити наставне дане у којима су се реализовали излети и екскурзије.

Ако је дан школе наставни дан према календару просвете школа ће тај дан надокнадити на начин који утврди годишњим планом рада.

Време саопштавања успеха ученика и подела ђачких књижица на крају првог полугодишта је субота, 31. 12, 2022. године.

Време подела сведочанстава и диплома ученицима осмог разреда школа утврђује годишњим планом рада.

Свечана подела ђачких књижица ученицима од првог до седмог разреда, на крају другог полугодишта, обавиће се у среду, 28. 06. 2023. године.

Пробни завршни испит за ученике осмог разреда биће у петак, 24. 03. 2023. и суботу 25. 03.2023. године.

Завршни испит ће бити организован у среду, 21. јуна, у четвртак, 22. јуна и у петак, 23. јуна 2023. године.

 

ИЗМЕНА ШКОЛСКОГ КАЛЕНДАРА

 10. новембар 2022. (четвртак) – настава од петка