Школски календар

Настава и други облици образовно – васпитног рада у основној школи остварују се у току два полугодишта.
Прво полугодиште почиње у среду, 1. септембра 2021. године, а завршава се у четвртак, 30.децембра 2021. године.
Друго полугодиште почиње у понедељак, 24. јануара 2022. године, а завршава се у уторак 7.јуна 2022. године за ученике осмог разреда, односно у уторак, 21. јуна 2022. године за ученике од првог до седмог разреда.
Образовно-васпитни рад за ученике од првог до седмог разреда, остварује се у 36 петодневних радних седмица, односно 180 наставних дана.
Образовно-васпитни рад за ученике осмог разреда остварује се у 34 петодневне наставне седмице, односно 170 наставних дана.
У случају када због угрожености безбедности и здравља ученика и запослених није могуће да школе остваре обавезне облике образовно-васпитног рада у пуном броју наставних седмица и наставних дана на годишњем нивоу, могуће је одступање у броју до 5% од утврђеног броја петодневних наставних седмица, тј. наставних дана.
У оквиру 36, односно 34 петодневних наставних седмица школа је у обавези да годишњим програмом рада равномерно распореди дане у седмици.
Сваки дан у седмици неопходно је да буде заступљен 36, односно 34 пута, изузев у случају када због угрожености безбедности и здравља ученика и запослених није могуће обезбедити да сваки дан у седмици буде заступљен утврђен број пута.
У току школске године ученици имају јесењи, зимски, пролећни и летњи распуст
Јесењи распуст почиње у понедељак, 08. новембра и траје до петка, 12. новембра 2021.године.
Зимски распуст почиње у петак, 31. децембра 2021. године., а завршава се у петак, 21. јануара 2022. године.
Пролећни распуст почиње у петак, 22. априла 2022. године, а завршава се у уторак, 3. маја 2022. године.
Летњи распуст, за ученике од првог до седмог разреда, почиње у среду, 22. јуна 2022. године, а завршава се у среду, 31. августа 2022.године. За ученике осмог разреда летњи распуст почиње по завршетку завршног испита, а завршава се у среду, 31.августа 2022. године.
У школи се празнују државни и други празници у складу са Законом о државним и другим празницима у РС (Службени гласник 43/01,101/07,92/11).
У школи се празнује радно Свети Сава-Дан духовности и Видовдан-спомен на Косовску битку; 21.10. се обележава Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату; 22.04. се обележава Дан сећања на жртве Холокауста; 9.05. се обележава Дан победе у Другом светском рату. 11. новембра обележава се Дан примирја у Првом светском рату. Свети Сава се празнује 27. јануара 2022. године, а Видовдан 28. јуна 2022. године.
У уторак и среду, 16. и 17. фебруара 2022. године. обележава се Дан државности. 12. новембар 2021. године обележава се као Дан просветних радника.
Годишњим планом рада школа ће утврдити излете, екскурзије, и време када ће надокнадити наставне дане у којима су се реализовали излети и екскурзије.
Ако је дан школе наставни дан према календару просвете школа ће тај дан надокнадити на начин који утврди годишњим планом рада.
Време саопштавања успеха ученика и подела ђачких књижица на крају првог полугодишта школа утврђује годишњим планом рада.
Време подела сведочанстава и диплома ученицима осмог разреда школа утврђује годишњим планом рада.
Свечана подела ђачких књижица ученицима од првог до седмог разреда, на крају другог полугодишта, обавиће се у недељу, 28. јуна 2022. године.
Табеларни преглед календара образовно-васпитног рада основне школе за школску 2021/2022. годину саставни је део плана рада школе.
Пробни завршни испит за ученике осмог разреда биће у петак, 25.03.2022. и суботу 26.03.2022.
Завршни испит ће бити организован у среду, 22.06, у четвртак, 23.06. и у петак, 24.06.2022. године.
Крај првог тромесечја је 30. октобра 2021. године.
Крај трећег тромесечја је 2.04.2022. године.

ИЗМЕНА ШКОЛСКОГ КАЛЕНДАРА
– 27.10.2021. године (уместо среде) настава од петка