Школски календар

Настава и други облици образовно – васпитног рада у основној школи остварују се у току два полугодишта.

Прво полугодиште почиње у  среду, 01. 09. 2021. године, а завршава се у четвртак, 30. 12. 2021. године.

Друго полугодиште почиње у понедељак, 24. 01. 2022. године, а завршава се у  петак, 10. 06. 2022. године за ученике осмог разреда, односно у петак 24. 06. 2022. године за ученике од првог до седмог разреда.

Образовно – васпитни рад за ученике од првог до седмог разреда, остварује се у 36 петодневних радних седмица, односно 180 наставних  дана.

Образовно–васпитни рад за ученике осмог разреда остварује се у 34 петодневне наставне седмице, односно 170 наставних дана.

У оквиру 36, односно 34 петодневних наставних седмица школа је у обавези да годишњим планом рада равномерно распореди дане у седмици.

Сваки дан у седмици неопходно је да буде заступљен 36, односно 34 пута, изузев у случају када због угрожености безбедности и здравља ученика и запослених није могуће обезбедити да сваки дан у седмици буде заступљен утврђен број пута. 

У току школске године ученици имају јесењи, зимски, пролећни и летњи распуст.

 Јесењи распуст ће се реализовати од понедељка 08. 11. 2021. до петка 12. 11. 2021. године.

 Зимски распуст реализоваће се од петка 31. 12. 2021. године до петка, 21. 01. 2022. године.

Сретењски распуст почиње у понедељак, 14. 02. 2022. године, а завршава се у петак, 18. 02. 2022. године. 

Пролећни распуст почиње у петак, 22. 04. 2022. године, а завршава се у уторак, 03. 05. 2022. године.

Летњи распуст, за ученике од првог до седмог разреда, почиње у понедељак, 27. 06. 2022. године, а завршава се у  уторак, 31. 08. 2022. године. За ученике осмог разреда летњи расуст почиње по завршетку завршног испита, а завршава се у среду, 31. 08. 2022. године.

У школи се празнују државни и други празници у складу са Законом о државним и другим празницима у РС.

У школи се празнује радно Свети Сава – Дан духовности и Видовдан – спомен на Косовску битку; 21. 10. се обележава Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату; 22. 04. се обележава Дан сећања на жртве холокауста; 09. 05. се обележава Дан победе у Другом светском рату.

  1. 11. обележава се као Дан примирја у Првом светском рату.

Свети Сава се празнује 27. 01. 2022. године, а Видовдан 28. 06. 2022. године. 

08. 11. 2021. године обележава се као Дан просветних радника.

У уторак и среду, 15. и 16. фебруара 2022. године обележава се Дан државности.

Годишњим планом рада школа ће утврдити излете, екскурзије, и време када ће надокнадити наставне дане у којима су се реализовали излети и екскурзије.

Ако је дан школе наставни дан према календару просвете школа ће тај дан надокнадити на начин који утврди годишњим планом рада.

Време саопштавања успеха ученика и подела ђачких књижица на крају првог полугодишта школа утврђује годишњим планом рада.

Време подела сведочанстава и диплома ученицима осмог разреда школа утврђује годишњим планом рада.

Свечана подела ђачких књижица ученицима од првог до седмог разреда, на крају другог полугодишта, обавиће се у уторак, 28. јуна 2022. године.

Измена табеларног  прегледа  календара образовно – васпитног рада основне школе за школску 2021/2022. годину саставни је део Анекса годишњег плана рада школе.

Пробни завршни испит за ученике осмог разреда биће у петак, 25.03.2022. и суботу 26.3.2022.

Завршни испит ће бити организован у понедељак, 27. јуна, у уторак, 28. јуна и у среду, 29. јуна 2022. године.

 

ИЗМЕНА ШКОЛСКОГ КАЛЕНДАРА

 

  1. октобар (среда) – настава од петка