Одговор на питања

 

“Poštovani, 

Obraćamo Vam se povodom javne nabavke velike vrednosti br. 01/2014-GASNO ULJE EKSTRA LAKO EVRO EL. 

U delu koji se odnosi na ispunjenje osnovnih uslova, uslov iz člana 75. Stav. 1 tačka 5 ovog Zakona, tražite da i nosilac i članovi grupe ponuđača ispune ovaj uslov.

            
Članom  81. Zakona o javnim nabavkama stav 3. stoji da je uslov iz člana 75. Stav 1. Tačka 5 ovog zakona dužan da ispuni ponuđač iz grupe ponuđača kojem je povereno izvršenje dela nabavke za koji je neophodna ispunjenost tog uslova a to se u ovom slučaju odnosi samo na preduzeće koje se bave trgovinom nafte i naftnim derivatima , a ne i ne preduzeće koje se bavi prevozom , odnosno preduzeće koje poseduje cisterne za prevoz predmetnog dobra.

 

 Molim Vas da u skladu sa gore iznetim, izvršite izmenu konkursne dokumentacije, u delu koji se odnosi na ispunjenost uslova iz člana 75. Stav 1. Tačka 5 zakona o javnim nabavkama .

 

Molim Vas da potvrdite prijem e-maila. 


S poštovanjem, “

 

 

О Д Г О В А Р А М О :

 

На основу Вашег достављеног питања , које сте доставили по прегледу  наше:

 

  КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР. 1/2014 У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ -ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ:

 ДОБРА - НАБАВКА ЛОЖ УЉА - ГАСНО УЉЕ ЕКСТРА ЛАКО ЕВРО ЕЛ - 09135100-

НАРУЧИЛАЦ:                              ОШ"AНДРА САВЧИЋ “ ВАЉЕВО

                                                          ул.Јована Дучића број 5 , 14000 Ваљево

 

 а у вези са  вашим запажањима  која се односе на:

«5. Обавезни услов бр. 5“ на станама :5.,8.,11. и 20. наше Конкурсне документације

 

 

О Д Г О В А Р А М О  Вам следеће:

Прихватамо Вашу сугестију на уочену грешку у КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ 

                                                 И

Обавештавамо Вас,  да ћемо исту, у делу:

«5. Обавезни услов бр. 5“ на станама :5.,8.,11. и 20. наше Конкурсне документације

 

ИЗМЕНИТИ, И О ТОМЕ ОБАВЕСТИТИ СВЕ ПОТЕНЦИЈАЛНЕ ПОНУЂАЧЕ КОЈИ СУ ПРЕУЗЕЛИ НАШУ КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ.

 

ИЗМЕЊЕНИ И ПРЕЧИШЋЕНИ ТЕКСТ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У БУДУЋЕ БИЋЕ ОВАКАВ:

 

1.Нови пречишћен текст на страни 5. гласи у делу:

„5.Обавезни услов бр. 5: да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописима-Копија лиценце Агенције за енергетику републике Србије.

Доказ:Важећа лиценца за обављање енергетске делатности трговина нафтом и дериватима нафте издате од стране Агенције за енергетику Републике Србије. Услове из члана 75.став1.тачка5) овог закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тих услова, а са позивом на део конкурсне документације датом у делу „5.7. Заједничка понуда“  на страни  14. Конкурсне документације.“

2.Нови пречишћен текст на страни 8. гласи у делу:

 

„5.Обавезни услов бр. 5:

Доказ:Важећа лиценца за обављање енергетске делатности трговина нафтом и дер

иватима нафте издате од стране Агенције за енергетику Републике Србије. Услове из члана 75.став1.тачка5) овог закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тих услова, а са позивом на део конкурсне документације датом у делу „5.7. Заједничка понуда“  на страни  14. Конкурсне документације“

3.Нови пречишћен текст на страни 11. гласи у делу:

 

5

Обавезни услов бр. 5: Копија лиценце Агенције за енергетику РС Доказ:Важећа лиценца за обављање енергетске делатности трговина нафтом и дериватима нафте издате од стране Агенције за енергетику Републике Србије. Услове из члана 75.став1.тачка5) овог закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тих услова, а са позивом на део конкурсне документације датом у делу „5.7. Заједничка понуда“  на страни  14. Конкурсне документације.

ПРИЛОГ

 БР.5

4.Нови пречишћен текст на страни 20. гласи у делу:

5

Обавезни услов бр. 5:

Копија лиценце Агенције за енергетику РС Доказ:Важећа лиценца за обављање енергетске делатности трговина нафтом и дериватима нафте издате од стране Агенције за енергетику Републике Србије. Услове из члана 75.став1.тачка5) овог закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тих услова, а са позивом на део конкурсне документације датом у делу „5.7. Заједничка понуда“  на страни  14. Конкурсне документације

ПРИЛОГ

БР.5

ДА

НЕ

           

О свему наведеном добићете писмено обавештење о измени конкурсне документације  на наведеним странама документације  оверене печатом школе , које измене  ће надаље престављати саставни део наше конкурсне документације

Молимо Вас да  и Ви писменим  или електронским путем доставите нама потврду о пријему  наведене исправке наше конкурсне документације.

 

 

                   С поштовањем,

У Ваљеву                                          КОMИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

30.05.2014.год.                                     ОШ“Андра Савчић“ Ваљево

 

Додатне информације